top of page

ERELONEN EN KOSTEN

ERVARING. RESPECT. RESULTATEN.

Bij het eerste contact tussen de cliënt en het advocatenkantoor wordt de werkwijze van het kantoor inzake erelonen en kosten voor de te leveren prestaties in detail besproken.
 
In principe kan de samenwerking tussen de cliënt en het advocatenkantoor slechts starten nadat de cliënt is ingelicht over de samenwerkingsovereenkomst en deze ook voor goedkeuring heeft ondertekend.
 
De samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de (ontwerp)overeenkomst zoals opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies. De overeenkomst is enkel summier aangepast, daar waar nodig, aan de specifieke werkwijze van het kantoor.

Uiteraard kan ook gepresteerd worden door het kantoor op basis van een rechtsbijstandsverzekering, mits de te verlenen diensten ondubbelzinnig vallen binnen de polisvoorwaarden en dit onverminderd de toepassing van artikel 446ter, laatste lid Gerechtelijk Wetboek.
 
Er wordt gefactureerd op basis van de tijd die effectief wordt gepresteerd in het desbetreffend dossier, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de complexiteit van het dossier, de hoogdringendheid van het dossier,…).
Er is 21% BTW verschuldigd op de erelonen en kosten.


In principe wordt ook gefactureerd na het verlenen van (een aantal) prestaties, om laattijdige facturen en discussies te vermijden.
In bepaalde gevallen (inz. invordering van facturen) kan er evenwel worden afgeweken van deze werkwijze en kan met een "abonnement" worden gewerkt.
 
In ieder geval streeft het kantoor naar duidelijkheid (voorafgaand schriftelijk en gedetailleerd akkoord omtrent de samenwerking tussen het kantoor en de cliënt) en efficiëntie. Alles wordt in de regel gecommuniceerd en besproken vóór aanvang van de samenwerking (behoudens bijvoorbeeld extreem dringende tussenkomsten en schriftelijke opdrachten).
 
De advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, met een waarborg van 2.500.000,00 EUR per advocaat per schadegeval (niet verzekerd voor eisen ingesteld vanuit VS of Canada - voor verdere details: zie overeenkomst).

Erelonen en Kosten
bottom of page